::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93539 เด็กหญิงณัฐนรี กลางมณี ป.6 อนุบาลศรีประชานุกูล 59 27 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93214 เด็กหญิงสิริภัคณา วราพฤกษ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 58 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93370 เด็กหญิงบุญรัศมี บุญข่าย ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 58 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93509 เด็กหญิงพิชญา พันธ์รัมย์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 58 32 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93164 เด็กหญิงณัฐนิชา อังคสกุลเกียรติ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 57 35 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93275 เด็กหญิงอภิชญา ชาลากูลพฤฒิ ป.6 มารีวิทยา 57 35 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93283 เด็กหญิงกุลณัฐภัทร์ สาลีพิมพ์ ป.6 มารีวิทยา 57 35 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93008 เด็กชายนรวีร์ วงค์ละคร ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 56 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93101 เด็กชายศิขรินทร์ รุ้งแก้ว ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93114 เด็กชายปุณยวัจน์ จำชาติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93203 เด็กหญิงปภาพิสรณ์ สายพินิจ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93209 เด็กหญิงกันต์ฤทัย เสตพันธ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93212 เด็กหญิงธันย์ชนก สิงห์โยธิน ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 56 38 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93252 เด็กหญิงณิชกานต์ สุดเฉลียว ป.6 มารีวิทยา 55 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93078 เด็กชายณฏฐพล อุดร ป.6 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 54 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 397 ถัดไป »