::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93384 เด็กชายจิรายุ อุทโท ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 50 68 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93202 เด็กชายณัฐชนน เยี่ยมรัมย์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 49 77 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93271 เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีวิบูลย์ ป.6 มารีวิทยา 49 77 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93413 เด็กหญิงนันทพัทธ์ ตั้งจันทรประภาพ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 49 77 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93204 เด็กหญิงครองขวัญ บุตรลาด ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 48 80 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93359 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทัศบุตร ป.6 อุบลวิทยาคม 48 80 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93360 เด็กชายกฤษนัย อรัมสัจจากุล ป.6 อุบลวิทยาคม 48 80 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93547 เด็กหญิงฐิรยาภรณ์ ยุวดีนิเวศ ป.5 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 48 80 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93073 เด็กหญิงสิดาพร จอมสว่าง ป.6 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 47 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93272 เด็กหญิงพีร์พัชชา เทิดกตัญญูพงศ์ ป.6 มารีวิทยา 47 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93282 เด็กชายมหาสมุทร เขตสกุล ป.6 มารีวิทยา 47 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93286 เด็กหญิงกฤตติยาพร แสงมงกฎ ป.6 มารีวิทยา 47 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93450 เด็กหญิงศุภักษร บุญทอง ป.6 บ้านสิริขุนหาญ 47 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93554 เด็กหญิงประกายจันทร์ ทองเสี่ยน ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 47 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93050 เด็กหญิงธัญพร ชาญทะเล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 46 90 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 397 ถัดไป »