::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93088 เด็กชายชินวัชร์ แซ่จึง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 46 90 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93281 เด็กหญิงญาณิศา ชนะบุตร ป.6 มารีวิทยา 46 90 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93353 เด็กชายศุภสิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ป.5 บ้านหนองแลงระไง 46 90 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93438 เด็กชายนัฏฐกรษ์ ศรีโคตร ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 46 90 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93493 เด็กชายคณาธิป บัวภา ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย 46 90 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93502 เด็กหญิงสุชานาถ อรุณชัยพงศ์ ป.6 มารีวิทยา 46 90 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93109 เด็กหญิงทิพย์ประภาพ ไชยประเสริฐ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 45 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93206 เด็กหญิงเกวลิน หาญสุทธิชัย ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 45 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93284 เด็กหญิงกัญจน์ชญา ภูมาพันธ์ธนิส ป.6 มารีวิทยา 45 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93362 เด็กชายธีรภัทร คณากรณ์ ป.5 อุบลวิทยาคม 45 97 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93027 เด็กหญิงสุพิชญา อุตสาห์ ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93034 เด็กหญิงณิชาภัทร จารุสมบัติ ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93107 เด็กหญิงวิมนศิริ สุโพธิ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93174 เด็กชายกิตติ์ธเนศ ผาติสว่างพันธ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93285 เด็กหญิงมุฑิตา พรหมจันทร์ ป.6 มารีวิทยา 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 397 ถัดไป »