::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93328 เด็กหญิงลักษมีกานต์ อิ่นแก้ว ป.6 ส้มป่อย 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93435 เด็กชายภูรินท์ รังษี ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93542 เด็กหญิงขวัญสรณ์ สืบสายพรหม ป.6 อนุบาลศรีประชานุกูล 44 101 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93076 เด็กหญิงพิมลพรรณ ลาทอง ป.6 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 43 109 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93188 เด็กชายนวตพลพงศ์ เกษร ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 43 109 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93192 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สืบเสน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 43 109 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93319 เด็กชายกรรชัย อามาตร์ ป.5 ส้มป่อย 43 109 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93383 เด็กหญิงธัญภรณ์ โควสุรัตน์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 43 109 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93459 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์ รุ่งพัฒนชัยกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 109 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93595 เด็กหญิงปัทมนันท์ แก้วเกิด ป.5 มารีวิทยา 43 109 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93016 เด็กหญิงอภิสรา รัตนปิติกรณ์ ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 42 116 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93033 เด็กหญิงธัญชนก โนนตูม ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 42 116 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93124 เด็กหญิงพิมผกา โค้วไพโรจน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 42 116 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93131 เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยมิ่ง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 42 116 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93280 เด็กหญิงพิชชากร ชลอวงษ์ ป.6 มารีวิทยา 42 116 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 397 ถัดไป »