::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 612 51031 เด็กหญิงกันตพร ปัดสาพันธ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51032 เด็กหญิงชญามินทร์ บุญเหลือ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51033 เด็กชายปิติภัทร สีทน ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51034 เด็กชายภัทรวุฒิ มนัส ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51035 เด็กหญิงศศิธาร เครือแสง ป.2 อนุบาลราษีไศล
math 01
อาคาร 6 612 51036 เด็กหญิงสิรภัทร ดอนพลัด ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 612 51037 เด็กชายภูรินทร์ นะวะสด ป.3 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
math 01
อาคาร 6 612 51038 เด็กชายสุวิศิษฏ์ บุญขวาง ป.2 อนุบาลสิริขุนหาญ
math 01
อาคาร 6 612 51039 เด็กชายมนัสวิน กรแก้ว ป.3 บ้านยางเครือ
math 01
อาคาร 6 612 51040 เด็กหญิงกัญญาภัทร กมล ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51041 เด็กหญิงญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51042 เด็กชายเอกภพ แหล่งสนาม ป.3 วัดหลวงวิทยา
math 01
อาคาร 6 613 51043 เด็กหญิงวรดา ดอกบัว ป.3 วัดหลวงวิทยา
math 01
อาคาร 6 613 51044 เด็กหญิงจินดารัตน์ บุญตา ป.3 วัดหลวงวิทยา
math 01
อาคาร 6 613 51045 เด็กหญิงกนกสิรินซ์ กำจัด ป.3 วัดหลวงวิทยา
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 437 ถัดไป »