::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 613 51046 เด็กหญิงพิมพ์วลัญซ์ ดวนใหญ่ ป.3 วัดหลวงวิทยา
math 01
อาคาร 6 613 51047 เด็กหญิงสุพิชญา ไพฑูรย์ ป.3 วัดหลวงวิทยา
math 01
อาคาร 6 613 51048 เด็กหญิงณัฐพร ลำใย ป.3 บ้านหนองระนาม
math 01
อาคาร 6 613 51049 เด็กหญิงธัญญ์นรี ธนะจิตต์สิน ป.2 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51050 เด็กชายพศวีร์ อาจหาญ ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51051 เด็กหญิงรัสรินทร์ เวฬุวนารักษ์ ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51052 เด็กหญิงศศิภา ทรงงาม ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51053 เด็กหญิงทิพย์วรา พิมพ์โอก ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51054 เด็กหญิงสกุลภรณ์ รินทร ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51055 เด็กหญิงศศิกานต์ ตุ่นเตี้ย ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51056 เด็กชายรัชวุฒิ ขุมทอง ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51057 เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงตะวัน ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51058 เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุญเรือง ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51059 เด็กชายพงศกร ค้ำคูณ ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51060 เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทา ป.3 อนุบาลวัดพระโต
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 437 ถัดไป »