::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
math 01
อาคาร 6 613 51061 เด็กชายแววตะวัน บุรณะ ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51062 เด็กหญิงพิชยดา เขียวแพร ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51063 เด็กหญิงระพีพร รองสนาม ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51064 เด็กหญิงอลิสา ชาวสวน ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51065 เด็กหญิงลักขณา รินทร ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51066 เด็กหญิงสุจิตรา ศรีทอง ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51067 เด็กชายญาฌาธิป อนันเทพา ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51068 เด็กชายณิชพงศ์ ราวิชัย ป.3 อนุบาลวัดพระโต
math 01
อาคาร 6 613 51069 เด็กหญิงปภาดา ไชยโยธา ป.3 บ้านดูนสิม(อสพป.8)
math 01
อาคาร 6 613 51070 เด็กหญิงอาทิตยา แสงเนตร ป.3 บ้านดูนสิม(อสพป.8)
math 01
อาคาร 6 613 51071 เด็กหญิงนพธีรา จันทรคาต ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51072 เด็กชายวันธงชัย วิเศษสุทธิ์ ป.3 อนุบาลศรีสะเกษ
math 01
อาคาร 6 613 51073 เด็กชายอภิชญะ สุขสว่าง ป.3 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 613 51074 เด็กชายษิริวิชย์ นิลรัตน์ศิริกุล ป.1 อนุบาลอุบลราชธานี
math 01
อาคาร 6 613 51075 เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล ป.2 มารีวิทยา
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 437 ถัดไป »