::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559

ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2559 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 11.00 น. กำลังศึกษาระดับขั้น ป. 4 - ป.6
สังคมศึกษา ฯ 12.00 - 13.30 น. กำลังศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษาอังกฤษ 14.00 - 15.30 น.

ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2559 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น. ระดับขั้น ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ม.2
12.00 - 14.00 น. ระดับขั้น ม.1 , ม.3
ภาษาไทย 12.00 - 13.30 น. กำลังศึกษาระดับขั้น ป. 4 - ป.6
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ