::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93082 เด็กหญิงณัชชา เปรี่ยมรัตนตรัย ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 54 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93138 เด็กชายธีรภัทร เสนาะศัพย์ ป.5 อนุบาลศรีประชานุกูล 54 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93177 เด็กหญิงภัทรภร เติมทานาม ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 54 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93194 เด็กหญิงเปี่ยมปิติ ส่งคุณธรรม ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 54 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93246 เด็กชายคมชาญ เขจรศาสตร์ ป.4 มารีวิทยา 54 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93489 เด็กชายนนทวัชร์ เหล่าโคตร ป.6 อนุบาลยางชุมน้อย 54 45 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93074 เด็กหญิงอริสรา ยลสุข ป.6 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93154 เด็กหญิงปัณณิกา บุญประเสริฐ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93185 เด็กหญิงชนัญธิดา สุขใหม่ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93270 เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมประเสริฐ ป.6 มารีวิทยา 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93296 เด็กชายอภิชาติ บูรณะ ป.6 มารีวิทยา 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93457 เด็กหญิงญาดา สมเดช ป.6 บ้านสิริขุนหาญ 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93557 เด็กชายจิรวัฒน์ เสวะนา ป.6 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93566 เด็กหญิงบุญฑริกา สาสังข์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 53 52 เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93089 เด็กหญิงนันท์นิชา บรรเทิง ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 52 60 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 397 ถัดไป »