::: ประชาสัมพันธ์ :::  ประกาศผลการสอบ เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 ม.ค. 2559
วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93115 เด็กชายเจสัน ชาวสวน ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 72 1 ชนะเลิศ
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93036 เด็กชายธนบดี กำลังงาม ป.5 อนุบาลอุบลราชธานี 71 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93251 เด็กหญิงธิญาดา เกียรติอนุชิต ป.6 มารีวิทยา 70 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93361 เด็กชายณธกร ธนาภัทรภิรมย์ ป.5 อุบลวิทยาคม 70 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93199 เด็กหญิงนรินทิรา ยอดแก้ว ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 68 5 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93080 เด็กหญิงรุจาภา รุ่งพัฒนาชัยกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 67 6 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93081 เด็กชายชานนท์ เจษฎารวมผาสุข ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 67 6 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93258 เด็กชายพิสิษฐ จรรยาวงศ์โชติ ป.6 มารีวิทยา 67 6 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93358 เด็กชายต่อตระกูล นาคใหญ่ ป.6 อุบลวิทยาคม 65 9 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93113 เด็กหญิงสุพิชญา พรรณราช ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 64 10 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93179 เด็กชายปธานิน ติยวรนันท์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 64 10 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93253 เด็กหญิงศุภพิชญ์ รุญเจริญ ป.6 มารีวิทยา 64 10 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93297 เด็กชายปรเมษฐ์ มากูล ป.6 มารีวิทยา 64 10 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93205 เด็กหญิงธมนวรรณ พรเกียรติคุณ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 63 14 ชมเชย
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 93376 เด็กหญิงปวีณ์ญากร ขัดโพธิ์ ป. 6 อนุบาลอุบลราชธานี 63 14 ชมเชย
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 397 ถัดไป »